سمینار دو روزه تجربه های ایرانی بازآفرینی

سمیناره دو روزه

بازآفرینی فرهنگ مبنا و تجربه های شهری معاصر در ایران
♦️مفهوم شناسی بازآفرینی فرهنگ مبنا/ سهند لطفی: عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

♦️خرده فرهنگ های ایرانی و فضای شهری/ محمدرضا پورجعفر: عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

♦️تجربه های ایرانی بازآفرینی فرهنگ مبنا / محمد سعید ایزدی: عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا و معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی

 

♦️بازافرینی فرهنگ مبنا و رقابت پذیری شهری / مجتبی رفیعیان: عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

♦️مقایسه تطبیقی تجارب بازآفرینی فرهنگ مبنا و چالش شهر ایرانی / احسان رنجبر: عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

🔴در انتهای سخنرانی های روز اول و دوم جلسه پنل مشترک سخنرانان و پرسش و پاسخ برگزار خواهد شد

دبیر علمی سمینار: احسان رنجبر
دبیران اجرایی و تدوین: مسعود باقری، سپیده افسری

روز اول: دوشنبه ۱۷مهر ساعت ۱۵-۱۸
روز دوم: سه شنبه ۱۸  مهر ساعت ۱۵-۱۸

مکان:خانه گفتمان شهرو معماری، ((تهران،میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴ خانه وارطان))


انجمن علمی طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس با همکاری شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

مطلبی دیگر
نمایش فیلم از تروکادرو تا شایو