حرکت عمومی در روز جهانی بدون خوردرو


حرکت عمومی در روز جهانی بدون خودرو


۱. حرکت با کترو: ایستگاه متروی میرداماد (۸:۳۰) به سمت ایستگاه متروی امام خمیتی (۹:۰۰)
۲. حرکت پیاده: ایستگاه متروی امام خمینی، باب همایون، صور اسرافیل، ناصر خسرو، مروی، بازارچه عودلاججان

زمان: ۳۱ شهریورماه برابر با ۲۲ سپتامبر

شرکت عمران و بهسازی شهری ایران

More Stories
نشست ارتقای کیفیت محیطی در بافت تاریخی شهر تهران