مجله‌ی شیوه، شماره‌ی ۴، مرداد و شهریور ۱۳۹۶ منتشر شد

مفاهیم مورد نظر و روش طراحی کامران دیبا/ کامران دیبا

چگونگی ارتباط معماری با موسیقی/ سیمون آیوازیان

درآمدی بر کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر/  فاطمه گلدار

پرونده والتر بنیامین و مطالعات معماری و شهر/ علیرضا صیاد

 صحنه‌ی امر مدرن و سیمای مِدوسا/ کریستین بوسی _گلاکزمان، ترجمه فرزام امین‌صالحی

جنبش و ملموس‌بودن: بنیامین و وُلفلین درباره‌ی تقلید در معماری/ جان مک آرتور، ترجمه فرزام امین‌صالحی

تمثیل، مونتاژ، و تصویر دیالکتیکی/ جین رندل، ترجمه علیرضا صیاد

پرونده ای درباره فریدون رهنما با آثاری از محمدرضا اصلانی، نوید پورمحمدرضا، محسن آزرم

گفت و گو با سید محمدمساوات

پرونده ای درباره استفاده از رسانه در تئاتر در گفت و گو با امیررضا کوهستانی

پرونده ای درباره ملکه تئاتر انگلیس کیتی میچل

پرونده ای درباره عصب زیباشناسی

گفت و گو با رویین پاکباز

مثنوی موحد؛ گفت و گو با دکتر محمدعلی موحد

مفاهیم مورد نظر و روش طراحی کامران دیبا

پرونده والتر بنیامین و مطالعات معماری و شهر

سینمای معاصر فرانسه، چره متنوع و متکثر سینه فیلیای جهان

مجله شیوه

دوماهنامه تخصصی هنرِ خانه هنرمندان ایران

شماره ۴، مرداد و شهریور ۹۶

مطلبی دیگر
سخنرانی هایی با موضوعات مرتبط با مسائل معماری معاصر