نشست نقش آب در معماری اصفهان

مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل

موضوع همایش: نقش آب در معماری اصفهان
سخنران:
مهندس مرتضی فرشته نژاد
زمان: پنجشنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۵، ساعت ۱۸
مکان: اصفهان، خیابان باغ گلدسته،سالن همایش های کتابخانه مرکزی
* حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.
More Stories
نشست The Structure of Context