کارگاه آموزشی آشنایی با آیسک


کارگاه آموزشی آیسک


زمان: چهارشنبه ۱۴ تیرماه 
ساعت: ۱۶ الی ۱۹
مکان: محل دائمی نمایشگاه‌‌های شهرداری تهران
همزمان با نهمین نمایشگاه بازار سفر
بزنیم بیرون با همکاری شهرداری تهران
More Stories
نشست هم‌زیستی در معماری؛ فیروز فیروز