نمایشگاه: آبجکتیویسیته «خوانشی برمدار»

[cbtabs][cbtab title=”موضوع و سخنران”]
موضوع:
نشست آبجکتیویسیته «خوانشی برمدار»

سخنران:
مجموعه آثار زهره احباری

[/cbtab][cbtab title=”زمان و مکان برگزاری”]

زمان: ۱ تا ۷ خردادماه 
مکان:

[/cbtab][cbtab title=”برگزارکننده”]

فرهنگستان هنر

[/cbtab][/cbtabs]

مطلبی دیگر
نشست تخصصی زیست پذیری ( از تئوری تا عمل)