نشست شهر دیگر، شهر برابر


موضوع:
شهر دیگر، شهر برابر 

سخنرانان:
لیلا ارشد/ چرا NGO کافی نیست
امیر رئیسیان/ چگونه شهروند شهر دیگر باشیم
حسین راغفر/ تهران چگونه فقرا را اخراج  کرد
فرشید مقدم/ آیا اتوبان‌ه بی‌طرفند


زمان‌برگزاری: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
مکان‌برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سالن ناصر خسرو
ساعت ۱۲ تا ۱۴


دانشگاه شهید بهشتی
مطلبی دیگر
اولین فراخوان مسابقه طراحی المان شهری