نشست بازگشت به مدرسه


موضوع: 
به‌مناسبت روز معماری
بازگشت به‌مدرسه

سخنران: 
همون طالبی


زمان: دوازدهم اردیبهشت‌ماه ساعت: ۱۵ تا ۱۹
مکان: دانشگاه خیام مشهد


دانشگاه خیام با همکاری کانون معماران معاصر
مطلبی دیگر
نشست چهارم «تهران، کارگاه ساختمانی» با موضوع «معماری، نه ساختن»