نمایش فیلم از تروکادرو تا شایو

خانه فیلم معمار با حمایت جامعه مهندسان معمار ایران و خانه هنرمندان ایران
کاخ شایو Le Palais de Chaillot
گلنار تاجدار (عضو گروه معماری دوران تحول)
زمان: پنجشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۷ تا ۱۹
مکان: خانه هنرمندان ایران،تالاراستاد شهناز
مطلبی دیگر
۴۰ کلید معماری داخلی خانه