نشست «آینده نگاری در طرح‌های توسعه با تأکید بر سکونتگاه‌ای انسانی»

انجمن علمی دانشجویی برنامه ریزی آمایش سرزمین دانشگاه تربیت مدرس

موضوع نشست:
آینده نگاری در طرح های توسعه (آمایش سرزمین، برنامه ریزی منطقه ای و شهری) با تأکید بر سکونتگاه ای انسانی

سخنرانان:
– دکتر مجتبی رفیعیان؛ عضو هئیت علمی گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
– دکتر ابوالفضل مشکینی؛ عضو هئیت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تربیت مدرس
– مهندس طاها ربانی؛ کارشناس آینده نگاری شهری و منطقه ای و عضو فدراسیون جهانی آینده پژوهی

* حضور برای عموم آزاد و رایگان است.
* همراه با اعطاء گواهی حضور برای تمام شرکت کنندگان

زمان: دوشنبه ۲ اسفند ماه ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰
مکان: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم، سالن میر حسنی

More Stories
همایش علمی تخصصی معماری صفر انرژی