نشست فرهنگ، نهادها، توسعه و توسعه نیافتگی

گروه مطالعات اقتصاد-اجتماعی علوم و فناوری فرهنگستان علوم
سلسه مباحث نظام تصمیم‌گیری در توسعه پایدار

نشست اول:
فرهنگ، نهادها، توسعه و توسعه نیافتگی

سخنرانان:

توصیف وضعیت نهادی
دکتر فرشاد مومنی/ هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

توصیف وضعیت فرهنگی
دکتر علی اصغر مصلح/ هیات علمی دانشکده فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

زمان‌: ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۵
ساعت: ۸ الی ۱۱:۳۰
مکان: فرهنگستان علوم/طبقه اول سالن شورا
مطلبی دیگر
نمایش فیلم از تروکادرو تا شایو