نقدی بر راه‌حل بی خانمانی؛ طرد مضاعف

مرکز پژوهش و آموزش راهایی با انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران
موضوع:
نقدی بر راه‌حل بی خانمانی؛ طرد مضاعف

سخنرانان:
دکتر سیمین کاظمی
سپیده ثقفیان
صحرا اکرامی
سارا برین
ضحن امیری

زمان: یکشنبه ۲۶ دی‌ماه ساعت ۱۶
مکان: خیابان جلال آل‌احمد، پل‌گیشا، دانشکده علموم اجتماعی دانشگاه تهران سالن مطهری

مطلبی دیگر
نشست پژوهشگران و برندگان مسابقه کارگاهی دربند