فراخوان ثبت‌نام کارگاه علمی هدراکریت

کارگاه Hedracrete قصد دارد تا در قالب یک فعالیت دو هفته‌ای، تجربه‌ای از طراحی و ساخت دیجیتال با استفاده از روش‌های هندسیِ تحلیل سازه و تولید یک سازه‌ی بتنی را فراهم کند. تمرکز طراحی‌ در این دوره بر یکی از روش‌هایِ هندسیِ تحلیل و طراحی سازه با عنوان Graphic Statics خواهد بود. Graphic Statics ایستایی ترسیمی، روشی با قدمت حدودا صد و پنجاه سال است که با استفاده از کنترل رفت و برگشتی بین هندسه فرم و هندسه نیروهای سازه ای امکان تغییرات همزمان و رسیدن به فرم بهینه در سازه را فراهم می کند. این روش که عمدتا بر پایه هندسه دو بعدی استوار است، اساس کار بسیاری از محاسبات پیچیده ی رفتار پوسته ها و صفحات می باشد. اخیرا این روش به بعد سوم تعمیم یافته و امکان طراحی و یافتن فرم بهینه سازه های چندوجهی را فراهم کرده است. هدف اصلی کارگاه که اولین دوره آموزشی این روش در دنیاست، یادگیری مفاهیم پایه ای این روش طراحی سازه و استفاده از آن برای تولید یک سازه چند وجهی بتنی در مقیاس یک به یک خواهد بود.

شرکت کنندگان در طول کارگاه در کنار مرور مفاهیم جامع پایداری و ایستایی سازه‌ای، آزمایش و کار با ترکیبات جدید بتن و روش‌های طراحی و ساخت رایانشی را نیز تجربه خواهند کرد تا با استفاده از این تجربه‌ها و یکی از روش‌های قالب‌گیری در ساخت قطعات بتنی، محصول نهایی کارگاه را اجرا کنند.

مسعود اکبرزاده / مهراد مه‌نیا / امیرحسین تبریزی / رامتین طاهریان
۱۴ روز شامل یک هفته‌ تئوری (آموزش و طراحی)، یک هفته عملی (ساخت محصول نهایی) با یک هفته فاصله بین بخش تئوری و عملی

هرروز ۹ تا ۱۸
از ۱۹ تیرماه ۱۳۹۵
۱۴۰۰۰۰۰ تومان
۸۸۰۹۳۲۵۵
مطلبی دیگر
بزرگداشت روز جهانی شهرسازی