نشست درآمدی بر شیوه‌های نقد هنری

گروه مطالعات معماری دانشگاه تهران
سلسله نشست های تجارب مطالعات معماری و شهرسازی در ایران

موضوع:
درآمدی بر شیوه‌های نقد هنری

سخنران:
دکتر محمد ضیمران

زمان:‌سه‌شنبه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۵
ساعت ۱۰
مکان: دانشگاه تهران پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
مطلبی دیگر
جلسات گفت و گوی معمارانه «تجربه سادگی واقعیت»