نشست واکاوی مفهوم بازآفرینی شهری در تجارب جهانی

انجمن علمی طراحی شهری
نشست دوم:
واکاوی مفهوم بازآفرینی  شهری در تجارب جهانی
از سلسه نشست های موضوع در باب بازآفرینی شهری

سخنرانان: 
دکتر محمد سعید ایزدی
دکتر حسن سجاد زاده
دکتر محمدرضا عباسی نادر پور

دبیراجرایی:
ولی اله نوروزی

زمان‌برگزاری: چهارشنبه ۱ دی‌ماه
ساعت ۱۰ الی ۱۲

مکان: همدان/ میدان فلسطین/ دانشکده هنر و معماری/ آمفی تئاتر

مطلبی دیگر
نشست سوم حق مشخص به هر شهر مشخص