نشست واکاوی مفهوم و جایگاه برنامه ریزی آمایش سرزمین در علم

دانشگاه تربیت مدرس
سلسله نشست‌های تخصصی برنامه ریزی آمایش سرزمین
واکاوی مفهوم و جایگاه برنامه ریزی آمایش سرزمین در علم

سخنرانان:
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
/ استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر کرامت اله زیاری/ استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تهران
دکتر منوچهر فرج زاده اصل/ استاد گروه جغرافیا طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

زمان: ۲۸ آذرماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷
مکان: دانشگاه تربیت مدرس/ دانشکده علوم انسانی/ طبقه چهارم/ سالن میرحسنی

*همراه با اعطاء گواهی حضور برای تمامی شرکت کنندگان

More Stories
هفتمین شماره مجله گیلگمش