همایش عکاسی امروز فرصت‌های جدید

انجمن عکاسی ایران با همکاری انجمن‌ها و تشکیل‌های عکاسی
عکاسی امروز فرصت‌های جدید

شهر من تهران (منتخبی از آثار دانشجویان عکاسی)

انسان معاصر (منتخبی از آثار دانشجویان عکاسی)

منتخب آثار سومین و چهارمین دوره ۱۰ روز

نکوداشت ۱۰ عکاس ایرانی

تور عکاسی قلب تهران

از گذشته‌ها ( منتخبی از مجموعه شخصی افشین شاهرودی)


شهر من تهران/ ۲۱ تا ۲۸ آذرماه/ دانشکده خبر- گالری مریم
انسان معاصر/ ۲۲ تا ۳۰ آذرماه/ انجمن استان مرکزی/ گالری ۱ ارسباران
منتخب آثار سومین و چهارمین دوره ۱۰روز/ ۲۳ تا ۳ دی‌ماه/ موزه امام علی(ع)
تور عکاسی قلب تهران/ ۲۴ تا ۲۷ آدرماه/ منطقه ۱۲ شهرداری تهران
از گذشته‌ها/۲۶ آذرماه تا ۱۰ دی‌ماه موزه عکاسخانه شهر
مکان: خانه هنرمندان
زمان‌برگزاری: ۱۹ الی ۲۸ آذرماه
مطلبی دیگر
نشست تخصصی انجمن علمی دانشجویی آمایش سرزمین و معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی