اعلام نتایج مسابقات محدود طراحی میادین چابهار | میدان امام خمینی (ره)، میدان سرخس و میدان ۲۲ بهمن

دبیرخانه‌ی مسابقات محدود طراحی میادین چابهار، برندگان خود را از میان طرح‌های ارسالی برای طراحی میدان امام خمینی(ره)، میدان سرخس و میدان ۲۲ بهمن انتخاب کرد. در این مسابقات که از سلسله مسابقات طراحی میادین چابهار است، دفاتر معماری رازان (سیدنویدامامی)، مشهدی میرزا و همکاران، دکتر علی اصغرزاده و دفتر معماری پایاپیرنگ شرکت کردند. این مسابقات به داوری دکتر شیوا آراسته، مهندس علیرضا ابلقی و مهندس رستم بلیده در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ انجام شد.

بیانه‌‌ی داوری مسابقه میدان‌ امام خمینی(ره) چابهار:

با توجه به موقعیت و اهمیت این میدان به عنوان میدان ورودی منطقه آزاد پس از بررسی طرح‌ها، دو طرح به عنوان رتبه‌ اول و دوم انتخاب شدند.

طرح رتبه‌ی اول به دلیل ویژگی‌های زیر از سوی هیئت داوران انتخاب شد:
– طراحی میدان با نگاهی شهرسازی
– ایجاد فضای شهری
– اصلاح هندسی معابر
– تفکیک پیاده و سواره با ایده خلاقانه
– ارزش افزوده اقتصادی
این طرح متعلق به گروه علیرضا مشهدی میرزا و همکاران است.

طرح رتبه دوم به دلیل ویژگی زیر از سوی هیئت داوران انتخاب شد:
– خلق المان منطبق با هویت منطقه آزاد
این طرح متعلق به گروه معماری رازان است.

شایان ذکر است کارفرما جهت ادامه‌ کار می‌تواند با هر یک از گروه‌های اول یا دوم مذاکره نماید.

طرح رتبه‌ی اول

طرح رتبه‌ی دوم

طرح رتبه‌ی سوم

طرح رتبه‌ی چهارم

بیانه‌‌ی داوری مسابقه میدان‌ سرخس چابهار:

با توجه به قرارگیری این میدان در منطقه صنعتی و وسعت زیاد میدان و خواسته‌های کارفرما، هیئت داوران پس  از بررسی طرح‌ها ارسالی، دو طرح به عنوان رتبه‌ اول و دوم انتخاب کردند.

طرح رتبه‌ی اول به دلیل ویژگی‌های زیر از سوی هیئت داوران انتخاب شد:
– ایجاد  فضای شهری جذاب
– تفکیک سواره و پیاده با روشی خلاقانه
– حفظ درختان و طبیعت
– میدان در نقش المان
این طرح متعلق به گروه علیرضا مشهدی میرزا و همکاران است.

طرح رتبه دوم به دلیل ویژگی‌های زیر از سوی هیئت داوران انتخاب شد:
– استفاده از عناصر بومی منطقه در طراحی المان
– طراحی المان خلاقانه و متناسب با موضوع صنعت
– اقتصادی بودن طرح
– سهولت در اجرا
– همخوانی خواسته‌های کارفرما در خصوص این میدان در مسابقه
این طرح متعلق به گروه معماری علی اصغرزاده و همکاران است.

شایان ذکر است کارفرما جهت ادامه‌ کار می‌تواند با هر یک از گروه‌های اول یا دوم مذاکره نماید.

طرح رتبه‌ی اول

طرح رتبه‌ی دوم

طرح رتبه‌ی سوم

طرح رتبه‌ی چهارم

بیانه‌‌ی داوری مسابقه میدان‌ ۲۲ بهمن چابهار:

با توجه به ماهیت این میدان و وسعت کم آن، هیئت داوران پس  از بررسی طرح‌ها ارسالی، دو طرح به عنوان رتبه‌ اول و دوم انتخاب کردند.

طرح رتبه‌ی اول به دلیل ویژگی‌های زیر از سوی هیئت داوران انتخاب شد:
– سادگی و سهولت اجرا
– نمادین بودن
– دارا بودن شاخصه‌های هویت تاریخی منطقه
این طرح متعلق به گروه دکتر علیرضا اصغرزاده است.

طرح رتبه دوم به دلیل ویژگی‌های زیر از سوی هیئت داوران انتخاب شد:
– ترکیب هندسی مناسب
– جذابیت بصری
– استفاده از نقوش بومی منطقه در طرح المان منطقه
– تقویت حرکت
این طرح متعلق به گروه معماری رازان است.

شایان ذکر است کارفرما جهت ادامه‌ کار می‌تواند با هر یک از گروه‌های اول یا دوم مذاکره نماید.

طرح رتبه اول

عکس‌های طرح برتر مسابقه‌ی محدود طراحی میدان ۲۲ بهمن به علت پاره‌ای از مسائل موقتا حذف می‌گردند

طرح رتبه دوم

طرح رتبه سوم

طرح رتبه چهارم

مطلبی دیگر
کشف دوباره مسجد