دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی

بخش پژوهشی
معماری و هنرهای وابسته به آن در خراسان
آئین و رسوم محلی خراسان
هنرهای سنتی ( هنرهای مستظرفه ، خوشنویسی و کتاب­ آرایی )
هنرهای تجسمی در خراسان

بخش کاربردی
سوغات رضوی
صنایع دستی
بسته بندی محصولات
تصویرسازی

تاریخ دریافت مقالات‌:۱۳۹۶/۹/۱

تاریخ پایان دریافت مقالات‌ : ۱۳۹۷/۱/۱۵

آخرین مهلت ثبت نام ‌: ۱۳۹۷/۱/۲۵

داوری زود هنگام : ۱۵ روز بعد از ارسال مقاله

زمان برگزاری همایش : ۱۹و۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

موسسه آموزش عالی فردوس مشهد

مطلبی دیگر
چقدر فضای سبز کافی است؟ و بهترین راه برای اجراء آن چیست؟