فیلم: کتابخانه وستون، دانشگاه آکسفورد / WilkinsonEyre

کتابخانه وستون بخشی از کتابخانه اصلی آکسفورد است، این کتابخانه که توسط تیم WilkinsonEyre طراحی شده توانسته امسال در لیست آثار منتخب جایزه استرلینگ ریبا قرار بگیرد.

مطلبی دیگر
تشکیل موسسه پژوهشی شهر و مسکن بین وزارت راه و دانشگاه تهران