پرهام کریمی

پرهام کریمی

پرهام کریمی

عضو تحریریه، معمار و پژوهشگر معماری و شهرسازی در تورنتو