مجید منصور رضایی

باز (کردن) یا بسته (ماندن): تصمیمی برای پیاده‌راهِ بی‌پیاده «۱۷شهریور» تهران

مَطلعی از سردبیر: چالش‌‌ها درباره سیاست‌های پیاده‌راه‌سازی ۱۷ شهریور ادامه دارد و این موضوع مدتی است به صحن شورای شهر تهران کشیده شده است؛ به همین دلیل از ابتدا...
مجید منصور رضایی

مجید منصور رضایی

شهرساز و پژوهشگر شهر / دبیرسرویس «تهرانشهر» فصلنامه همشهری معماری / کارشناس ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری

کانال تلگرام
اینستاگرام