نشست علمی اصفهک؛ روستایی که هست

دانشگاه هنراصفهان
کاوه منصوری؛ پژوهشگر دکتری مرمت دانشگاه هنر اصفهان عضو دپارتمان مرمت مهندسان مشاور عمارت خورشید
زمان: دوشنبه ۱ آذرماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۰ صبح
مکان: دانشگاه هنر اصفهان/ کوی سنگتراشان/ دانشکده مرمت
مطلبی دیگر
اعلام نتایج به همراه مراسم معرفی و نمایش آثار منتخب «مرحله اول» مسابقه مرکز اجتماعی شهر صدرا