برنامه اسکان بشر ملل متحد، جزئیات روز جهانی اسکان بشر و روز جهانی شهرها را اعلام کرد

برنامه اسکان بشر ملل متحد موضوع روز جهانی اسکان بشر که اولین دوشنبه اکتبر هر سال برگزار می‌شود و نیز روز جهانی شهرها(۳۱ اکتبر) را اعلام کرد. براین اساس موضوع روز جهانی اسکان بشر “مسکن در کانون توجه(Housing at the Center)” و روز جهانی شهرها “شهرهای فراگیر، توسعه اشتراکی(Inclusive Cities, Shared Development)” تعیین شده است. برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران هر ساله مراسمی برای گرامیداشت این دو روز برگزار می‌کند. جزئیات برنامه‌های امسال که به ترتیب در روزهای ۱۲ مهرماه ۱۳۹۵ و ۱۰ آبان ۹۵ برگزار می‌شود، متعاقبا اعلام خواهد شد.

منبع: Unhabitat.org.ir

مطلبی دیگر
دوماهنامه معمار، شماره ۱۰۹، خرداد و تیر ۱۳۹۷