دوره شهر شناسی شنبه شهر

شنبه_شهر با همکاری موسسه بهاران
 تهران و تجدد

مدرس:
مجید منصوررضایی  پژوهشگر شهر

مسیر یگم:

بازدید و گفت و شنود از زوایای پنهان و آشکار  میدان توپخانه و خیابان لاله زار تهران

با هدف بررسی و چرایی شکلگیری این دو مهمترین عناصر متجدد شهری در شهر

چگونگی تبدیل شدنشان به عرصه ی رویارویی نیروهای سنتی و متجدد

در کنار روایتهایی شنیدنی از فراز و فرودهای این دو عرصه در تاریخ معاصر ایران در همراهی با انسانها، مکانها و فعالیت هایی که به این دو عرصه در محور زمان جان بخشیده اند.


زمان: پنجشنبه ۲۸ مرداد ۹۵ ساعت ۹ صبح الی ۱۵

شامل بازدید از: بانک شاهی، موزه صنعتی، سینماها، تئاترها، خانه های قاجاری، عکاسخانه ها، مدارس، ساخته های امضادار وارطانهوانسیان و دهها مکان تاریخی و پر روایت در تاریخ معاصر ایران

همراه با صرف ناهار در لاله زار و قهوه در کافه ارمنی

مطلبی دیگر
نشست واقعیتِ مَجازی (VR) | از آنچه هستیم، تا آنچه می خواهیم