نشست پایانی «مجتمع های تجاری چندمنظوره و کیفیت زندگی شهروندان»

بیست و ششمین گفتگوی اجتماعی؛ «تهران امید دارد»

موضوع:
مجتمع های تجاری چندمنظوره و کیفیت زندگی شهروندان
(نشست پایانی)

• بخش نخست: جمع بندی پژوهش ها و سمینارهای برگزارشده
– دکتر ندا طوسی
– رضا رستمی

• بخش دوم: ارائه تجارب شهروندان منطقه ۲۲ از مجتمع های تجاری در منطقه
جمع بندی پایانی:
– دکتر کامیار؛ حقوق شهری
– دکتر علی اعطا؛ عضو شورای شهر
– دکتر الهام فخاری؛ عضو شورای شهر
– دکتر علی نوذرپور؛ شهردار منطقه ۲۲

زمان: چهارشنبه ۱۳ تیر ماه ۹۷، ساعت ۱۷ الی ۱۹
مکان: اتوبان شهید خرازی، شهرک باقری، بلوار امیرکبیر، بلوار گلها، خیابان یاس سوم، ۱۸ متری یاس، خیابان طوبی، ساختمان امام علی، سالن کنفرانس
خانه اندیشمندان علوم انسانی
مطلبی دیگر
فراخوان کنفرانس ملی تاب آوری و ایمنی ساختمان ها و زیر ساخت های شهری