نشست تخصصی نقدی بر تجارب آمایش سرزمین در مقایس استانی با تاکید بر روش شناسی و نتایج مطالعاتی


نشست تخصصی نقدی بر تجارب آمایش سرزمین در مقایس استانی با تاکید بر روش شناسی و نتایج مطالعاتی

استان‌های مورد بررسی: البرز و خراسان شمالی

ارائه کنندگان: 
دکتر غلامرضا کاظمیان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی | آمایش خراسان شمالی
دکتر خدر فرجی‌زاد؛ شرکت مهندسین مشاور شرق آینده | آمایش البرز

نقد کنندگان:
دکتر عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مظفر صرافی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

زمان‌برگزاری: چهارشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۹۶ 
ساعت‌برگزاری: ۱۰ الی ۱۲:۳۰
مکان‌برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی


انجمن علمی دانشجویی برنامه‌ریزی آمایش‌سرزمین دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علی دانشجویی شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

مطلبی دیگر
سخنرانی‌های ماهانه کمیته آموزش ایکوموس ایران