سمینار دو روزه «بازآفرینی فرهنگ مبنا و تجربه های شهری معاصر در ایران»

سمینار دو روزه «بازآفرینی فرهنگ مبنا و تجربه های شهری معاصر در ایران»

• سخنرانان و موضوعات: (روز اول)
– سهند لطفی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
موضوع سخن: مفهوم شناسی بازآفرینی فرهنگ مبنا

– محمدرضا پورجعفر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
موضوع سخن: خرده فرهنگ های ایرانی و فضای شهری

– محمد سعید ایزدی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا و معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
موضوع سخن: تجربه های ایرانی بازآفرینی فرهنگ مبنا

• سخنرانان و موضوعات: (روز دوم)
– مجتبی رفیعیان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
موضوع سخن: بازآفرینی فرهنگ مبنا و رقابت پذیری شهری

– احسان رنجبر: عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
موضوع سخن: مقایسه تطبیقی تجارب بازآفرینی فرهنگ مبنا و چالش شهر ایرانی

دبیر علمی سمینار: احسان رنجبر
دبیران اجرایی و تدوین: مسعود باقری، سپیده افسری


زمان: دوشنبه ۱۷ مهر ۹۶، ساعت ۱۵ الی ۱۸
زمان: سه شنبه ۱۸ مهر ۹۶، ساعت ۱۵الی ۱۸
مکان: خانه گفتمان شهر(خانه وارطان)


انجمن علمی طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس با همکاری شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

مطلبی دیگر
هشتمین نشست گفتمان شهر