نمایشگاه گروهی عکس «منظر بومی مراکش»

گالری نظرگاه مربوط به پژوهشکده نظر بوده و حاصل تلاش پژوهشگران منظر برای تدارک نمایشگاه‌های تخصصی در زمینه‌ی معماری منظر و رشته‌های مرتبط با منظر است.

 پژوهشکده نظر

 نمایشگاه گروهی عکس:
«منظر بومی مراکش»

 گفتگوی تخصصی با عنوان «گردشگری فرهنگ»

دکتر ایمانی / دانشگاه علم و فرهنگ
حسن حامی / سفیر مغرب در ایران
دکتر لوژنبول / استاد منظر از فرانسه
دکتر منصوری / رئیس پژوهشکده نظر
 


افتتاحیه: روز جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساعت بازدید: ۴ تا ۸ بعدازظهر
میزگرد افتتاحیه: ساعت ۱۸ با حضور 
از ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
نمایشگاه تا جمعه ۸ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.
مکان: پژوهشکده نظر به نشانی خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، شماره ۲۳

مطلبی دیگر
نشست مثلث ۳: کمی تاب بخوریم