نشست نشانه معنا شناسی، فضاهای شهری

مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان
نشست چهارم: شهر- روایت

موضوع:
نشانه معنا شناسی، فضاهای شهری

سخنران: 
دکتر حمیدرضا شعیری

زمان: پنجشنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۵
ساعت: ۱۸
مکان: خیابان ابن سینا، بازارچه دردشت، حمام تاریخی دردشت

More Stories
نشست چگونه تکنولوژی و شهرسازی مدرن خیابان دولت را احیاء و ارتقاء خواهد داد!؟