سمینار و کارگاه آموزشی بین المللی شهر آینده

دانشگاه علم و صنعت
سمینار و کارگاه آموزشی بین المللی شهر آینده

موضوع: 
ارتقای کیفیت محیطی از طریق طراحی نوین شهری و مدیریت آن

کارگاه طراحی شهر آینده

کارگاه اول: اصول کلیدی در طراحی فضاهای عمومی
کارگاه دوم: طراحی بهنر از طریق مدیریت کنشگرایانه

مدرسین:
پرفسور متیوکرمونا
پرفسور مصطفی بهزادفر

دستیاران داخلی:
هومن اعرابی/ کارگروه شهرسازی
کریم وحدت/ کارگروه طراحی شهری
لیلا عراقیان/ کارگروه معماری
محمدرضا مهربانی/ کارگروه معماری منظر

زمان: ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه
مکان: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت
مطلبی دیگر
فراخوان دوره تخصصى مقاله نویسى؛ ویژه ى دانشجویان معمارى و هنرهاى ساخت