کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران _ آذربایجان غربی

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان  آذربایجان غربی
دبیرخانه:
شیراز، خیابان شهید بهشتی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس، کدپستی: ۵۷۴۸۴-۵۷۱۵۶
تلفن: ۰۴۴۳۳۴۴۲۴۸۶    –    فکس: ۰۴۴۳۳۴۷۴۱۰۰
محورهای کنگره استانی:
– حوزه های فرهنگی- طبیعی، شهرها و روستاهای تاریخی
– منظر فرهنگی و منظر شهری تاریخی
– سازه در تاریخ معماری و شهرسازی
– باستان شناسی، معماری و شهرسازی
– میراث معماری و شهرسازی مدرن
– میراث آب و کشاورزی
– میراث فرهنگی ناملموس
– راه های فرهنگی و عناصر وابسته
تاریخ های مهم:
مهلت ارسال خلاصه و اصل مقالات: ۱۵ مهرماه ۱۳۹۵
تاریخ برگزاری کنگره: ۲۴ و ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۵
محل برگزاری: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، پردیس تاریخی دانشگاه ارومیه
مطلبی دیگر
شماره نهم نشریه شهرت منتشر شد