اولین جشنواره عکاسی از آثار تاریخی

برگزارکننده: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه

دبیرخانه: کرمانشاه بلوار شهید بهشتی جنب پارک شاهت، اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی

اولین جشنواره عکاسی آز آثار تاریخی
با رویکرد به ارزش های معماری و شهرسازی

با اولویت آثار تاریخی استان کرمانشاه

رویکردهای جشنواره:
حوزه‌های فرهنگی طبیعی، شهرها و روستاهای تاریخی
منظر شهری و منظر شهر تاریخی
سازه در تاریخ معماری و شهرسازی
میراث معماری و شهرسازی مدرن
میراث فرهنگی ناملموس

ضوابط جشنواره:
شرکت تمامی عکاسان آماتور و حرفه‌ای در این جشنواره آزاد است.
حداکثر عکس ارسالی به جشنواره برای هر ۵ نفر است
میراث فرهنگی در انتشار و استفاده از  عکس‌های ارسالی مختار است.
علاوه بر اهداء جوایز به نفرات برگزیده{، نمایشگاه عکسی از آثار منتخب در روز برگزاری کنگره برپاخواهد شد.

آدرس ارسال آثار:  Kermanshah.Chaui@gmail.com


آخرین ملهت ارسال آثار: ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۵
مطلبی دیگر
مجله ساختمان، شماره ۸۶، خرداد ۹۷