ویدیو TED: معماری خودش را احیا می کند

ونیز در حال غرق شدن است. برای نجاتش،ریچل آرمسترانگ می گوید: ما نیاز به اتکا به مصالح ساکن و پایدار و خوب داریم، باید کاری کنیم که معماری خودش رشد کند. او یک ماده ی نه کاملا زنده را پیشنهاد می دهد که خودش، خودش را تعمیر می کند و کربن را نیز جدا می کند.

More Stories
کوتاه آمدن ساختمان بسیج اقشار در میدان سپاه