۶۰ سال معماری جهان به روایت تصویر: قسمت دوم

منبع : Magnum Photos

مطلبی دیگر
بزرگ شدن در خانه‌‌ای شیشه‌ای: دختر یک معمار از سایه‌ی مدرنیسم می‌گوید