۶۰ سال معماری جهان به روایت تصویر: قسمت دوم

منبع : Magnum Photos

مطلبی دیگر
پاگردی برای شهر: یک روایت شخصی از میدان جلفا