رتبه دوم مسابقه محدود چابهار؛ گروه تجربه بنیادین معماری

اعضای تیم: آرش نصیری و انسیه خمسه


اگر معماری را به مثابه انتزاع از طبیعت بپذیریم، طبیعت چابهار با صخره‌های سپید در حال فرسایش، خود دچار نوعی معماری طبیعی بروز نیافته است. کشف و بازنمایی این ویژگی اگر در بستر آگاهی از تجربه سرزمین همسایه یعنی هندوستان درک و لاجرم مقایسه شود، نوعی رمانتیسیسم مدرن را پیشنهاد می‌کند که می‌توان آن را در برخورد استعاری ریخت شناسانه پروژه و همچنین توسعه پیوسته فضاهای داخلی مشاهده کرد.

مطلبی دیگر
تصویر ۲: دیاگرام ایدهٔ پنهان در طراحی «‌آتش‌نشانی ویترا» از زها حدید
زها حدید و معماری بومی قزوین!