۹

مشهورترین مجموعه عکس او مناظردریایی است: تصاویری واید از اقیانوسی اغلب آرام و همیشه ناگویا. گروه U2 یکی از این تصاویر را، به نام بودِنزی ، بر روی جلد آلبوم «خطی در افق نیست » استفاده کردند.