📽خانه خود را نسازید، آن را کشت کنید!

شهرسازی به نام میچل یواخیم دیدگاه خود را درباره یک معماری طبیعی بیان می‌کند: خانه‌های دوست دار محیط زیستی که از خود گیاهان رشد می‌کند.

منبع:

Ted Talk
More Stories
سیاست تنگنا: وقتی دیوارها عرصه را بر تن‌ها تنگ می‌کنند