فراخوان‌ها

نشست «توسعه فضایی پایدار در پرتو اندیشه ایرانشهر»؛ از سلسله نشست‌های ایرانشهر – یزد

طرح توسعه اندیشه ایرانشهر شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و همکاری اداره کل راه و شهرسازی یزد و سازمان مردم نهاد جهش *برگزار کننده نشست‌های فوق در تهران شرکت...