همایش معماری

نشست نگاه به کیفیت های زندگی شهری در فضاهای عمومی بافت تاریخی شهری از دریچه سینما و ادبیات

برگزاری نشست جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری در چارچوب اندیشه ایرانشهر برگزار کننده: شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران دبیر پنل: دکتر محمد سع...
کانال تلگرام
اینستاگرام