همایش معماری

مراسم برگزاری «چهارمین دوره دوسالانه کتاب معماری وشهرسازی؛جایزه دکترمنوچهرمزینی»

دویست و چهل و سومین گفتمان هنر و معماری چهارمین دوره دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی جایزه دکتر منوچهر مزینی سخنرانان: ایرج اعتصام احمد سعیدنیا خوبچهر کش...