پس از تکمیل اطلاعات زیر، گذرواژه برای شما ارسال می‌شود.

همایش

دفاعیه کارشناسی ارشد: مطالعه تطبیقی بافت فیزیکی و ساختار اجتماعی شهر شیراز از آغاز حکومت زندیه تا پایان حکومت پهلوی

دانشگاه شیرازدفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد عنوان: مطالعه تطبیقی بافت فیزیکی و ساختار اجتماعی شهر شیراز از آغاز حکومت زندیه تا پایان حکومت پهلوی استاد ...

نشست مروری بر ارزش‌ها ماندگار و میراث فرهنگی در راه‌های ایران

شرکت عمران و بهسازی شهری ایران مادر تخصصیدفتر سیزدهم معماری راه؛ رهیافتی نوین در ارتقای کیفیت منظر راه‌های برون شهری کشور نشست چهارم: مروری بر ارزش‌های مان...