همایش

اجلاس نهایی نظریه ای با عنوان «خانۀ کعبه، الهام بخش در طراحی نیایشگاه مطلوب اسلامی»

قطب علمی معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایراناجلاس نهائی یک نظریه با عنوان «خانۀ کعبه، الهام بخش در طراحی نیایشگاه مطلوب اسلامی» ؛ راهبردها راه کارها و راه حل...