همایش معماری

نشست «مروری برتجارب بهسازی وارتقاء فضای باز شهری و محله ای و توسعه قلمرو عمومی»

موضوع نشست دوم: مروری بر تجارب بهسازی و ارتقای فضای باز شهری و محله ای و توسعه قلمرو عمومی سخنرانان: دکتر سید محسن حبیبی دکتر محمد سعید ایزدی دکتر مس...
کانال تلگرام
اینستاگرام