همایش

دومین نشست از سلسله‌نشست‌های موضوعی دفترسیزدهم با موضوع «معماری راه»

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران دومین نشست از سلسله‌نشست‌های موضوعی دفترسیزدهم با موضوع «معماری راه؛ رهیافتی نوین در ارتقای کیفیت منظر راه‌های برون شه...