همایش معماری

نشست «توسعه امکانات و خدمات روبنائی و ارتقای زیرساخت های شهری و محله ای»

چهارمین نشست از دفتر چهاردهم سلسله نشست­‌های موضوعی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‌ با محور «ارتقای قابلیت زیست پذیری شهرها و کیفیت زندگی شهروندان ...