انتشار کتب و مجلات

معرفی کتاب «بررسی و تحلیل تکوین ساختار و شکل گیری استخوانبندی شهر زنجان»

نویسندگان: مهدی ساشورپور - رضا احمدیان - شاهین حقی ناوند - فراز نیکپور نوبت چاپ: چاپ اول ۱۳۹۵ ناشر: نیکان کتاب کتاب حاضر در تلاش جهت ارائه نمونه ای کاربردی...

دوفصلنامه علمی-تخصصی-دانشجویی شوادون، شماره ۱۰، پاییز و زمستان ۹۵ منتشر شد

دانشگاه جندی شاپور دزفولآموزش معماری؛ نگرش ها و محیط یادگیری – هشتی/ سخن نخست/ علی مدرس اسفه – دهلیز/ آموزش معماری و محیط های آموزشی/ مهندس مرضیه اسلامی – م...

فراخوان ارسال مقاله نشریه اتحادیه انجمنهای دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی ایران

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی ایران موضوعات کلی فراخوان: – قنات میراث جهانی ایران – چالش های کلان آموزش معماری، مرمت و شهرسازی ...