فراخوان نشریه علمی-پژوهشی باغ نظر، شماره ۶۰، خرداد ۱۳۹۷

فهرست آنچه در این شماره می خوانید به شرح زیر است:

– ورودی شهر، به‌مثابه عنصری جهت ایجاد هویت‌مستقل برای منظرشهری/ یوسف باقری؛ سید امیر منصوری

– بررسی و تحلیل تطبیقی مفهوم محله در نظام سنتی شهرهای ایران با الگوهای مشابه (جایگزین) دوره معاصر/ سید فخرالدین حسینی؛ مهرداد سلطانی

– سهراب شهید ثالث و ناسینما در ایران؛ مطالعه موردی : فیلم‌هایِ “یک اتفاقِ ساده” و “طبیعتِ بی جان”/ حامد سلیمان زاده؛ مجید سرسنگی

– رواداری؛ راهبردی معنوی یا معنویتی راهبردی در توسعه گردشگری خلاق/ مهرنوش بسته‌نگار؛ علی حسنی

– پدیدارشناسی باغ در آثار و نقش برجسته‌‌های آشوری؛ مفاهیم و گونه‌ها/ علی اسدپور

– نمادهای عرفانی در نگاره‌های دوزخ معراج‌نامه میرحیدر/ مهدی محمدزاده؛ رحیم چرخی؛ زهرا یاری

مشاهده مقالات

تصویر روی جلد

بهار (خرداد) ۱۳۹۷

نشریه پژوهشکده نظر

More Stories
فراخوان مسابقه طراحی پوستر «روز باغ ایرانی»