بزرگداشت تهران؛ شهر اَمن


موضوع:
 بزرگداشت تهران؛ شهر اَمن


زمان‌برگزاری: سوم‌ و چهارم آبان‌ماه ۱۳۹۶
ساعت‌برگزاری: ۱۵ تا ۱۹ 
مکان‌برگزاری: آمفی‌تئاتر باغ کتاب تهران 


موسسه تهران

More Stories
نشست طبیعت در هنر و شهر