صاحب امتیاز: گفتمان شهر
ویژه نامه: دین و شهر

سه گفتار از:
عبدالعزیز ساشادینا
سارا شریعتی
جبار رحمانی

لینک دانلود: ویژه نامه دین و شهر 

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام