معاونت پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بهشتی
موضوع:
معماری بستکی

سخنران:
فریدون فراهانی

زمان: دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵
ساعت برگزاری: ۱۲:۳۰
مکان: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی، بخش دکتری
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام