شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی)
موضوع: فرهنگ و مسئله شهر در گفتمان مدیریت شهری در ایران معاصر
سخنران: دکتر نعمت اله فاضلی
زمان: ۶ مهرماه ۱۳۹۵ سه شنبه ساعت: ۱۶ الی ۱۸
مکان: خانه گفتمان شهر و معماری
مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام