توسعه‌ی حمل ونقل محور (Transit Oriented Development) یا به اختصار TOD رویکرد اصلی در ساماندهی کاربری اراضی در شهرهای پر ازدحام امروزی است.

امروز، بسیاری از جوامع در حال تحقیق و برنامه‌ریزی برای توسعه‌ی شهری حمل‌ونقل محورهستند. توسعه‌ی حمل‌ونقل محور شهری به‌عنوان ابزاری برای توسعه‌ی هوشمند، اعطاکننده‌ی سرزندگی به بستر روبه‌زوال درون‌شهری و بسط دهنده‌ی شیوه‌ی زندگی مردم در نظام برنامه‌ریزی کنونی جهان، در کانون توجه برنامه‌ریزان و طراحان شهری قرارگرفته است. مهم‌ترین دلایل گرایش به توسعه‌ی حمل‌ونقل محور را می‌توان چنین برشمرد: افزایش ازدحام ترافیکی در سطح شهرها، سرزندگی گمشده در فضاهای شهری مدرن و آلودگی ناشی از استفاده‌ی خودروهای شخصی و آثار آن بر زمین، ناتوانی سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی در کاهش این مشکلات بدون در نظر گرفتن دیگر عوامل تأثیرگذار بر توسعه‌ی شهری مانند الگوی سفرهای غیر کاری، متغیرها و نیروهای تأثیرگذار بر بازار و عامل حیاتی کاربری زمین.

توسعه‌ی حمل‌ونقل محور درواقع نوعی یکپارچگی عملکردی میان کاربری زمین و حمل‌ونقل را از راه ایجاد جامعه‌ی متراکم، کاربری مختلط و ایستگاه حمل‌ونقل قابل‌دسترس توسط پیاده به وجود می‌آورد و برای ساختن چنین محیطی نیازمند اصولی است که برخی از مهم‌ترینشان را در اینفوگرافی زیر می‌بینید.

4-(3)

مطالب بیشتری نیست